Договір публічної оферти про надання послуг

Цей Договір публічної оферти про надання послуг встановлює умови та порядок надання платних послуг на сайті sankom.lviv.ua (далі – «Сайт»), та є публічною офертою компанії «САНКОМ» (надалі «ВИКОНАВЕЦЬ») для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання послуг (надалі за текстом  – «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ВЕБ-САЙТ – вебсторінка в мережі Інтернет, за адресою https://sankom.lviv.ua, який є основним джерелом  інформування Клієнтів та належить компанії «САНКОМ».

ВИКОНАВЕЦЬ – компанія «САНКОМ»

ЗАМОВНИК – будь-яка особа, яка акцептувала дану Угоду з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи.

ДОГОВІР – цей договір з усіма доповненнями та змінами, що розміщений на Сайті за посиланням: https://sankom.lviv.ua,

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА  – пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти Договір на визначених умовах.

ПРОПОЗИЦІЯ- – комплекс послуг з організації та проведення виставки транспортних засобів та їх складових частин, тощо..

АКЦЕПТ – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти даного Договору. Акцепт може бути здійснений одним із способів:

 • заповнення, підписання та передача Замовником Викнавцю письмової заявки про надання Послуг, зразок якої знаходиться на сайті Виконавця;
 • підтвердженням електронними засобами зв'язку (в тому числі через e-mail)  строків та вартості послуг Виконавця;
 • вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Замовником умов Публічної оферти, в тому числі передання документів, надання інформації,надання згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Замовника на виконання умов замовлення Клієнта;

Заявка про надання послуг- письмовий документ, підписаний Виконавцем та замовником, у якому вказані ціна послуг, їх зміст, реквізити Замовника та інша необхідна для надання послуг інформація.

ПОСЛУГИ – комплекс платних послуг, які можуть бути отримані Замовником на умовах, в спосіб та у порядку, що регламентуються цим Договором, а у випадках, не передбачених ним – іншими Угодами Сайту.

УГОДИ – цей Договор, Умови користування Сайтом, Угода про конфіденційність та будь-які інші угоди та правила, розміщені Виконавцем на Сайті.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Замовником, з іншої сторони та юридично зобов'язуючим для відповідних Сторін з моменту Акцепту Замовником цієї оферти, розміщеної в мережі Інтернет за адресою https://sankom.lviv.ua. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: – факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://sankom.lviv.ua. – оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://sankom.lviv.ua. – письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти,тощо) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://sankom.lviv.ua.

2.2. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору, Замовник підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для прийняття цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору в повному обсязі та приймає всі його умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень, згоден і зобов'язується дотримуватись умов цього Договору; ознайомився із Умовами користування Сайтом та Угодою про конфіденційність, приймає всі їх умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень та надає згоду на обробку наданої Виконавцю персональної інформації на умовах та у порядку, зазначеному Угодами Сайту.

2.3. Всі відносини, що виникають у зв'язку із цим Договором, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано у самому Договорі.

2.4. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Сайт, його сервіси та функції. Якщо Замовник не бажає отримувати зазначену в цьому пункті інформацію, він повинен звернутися з проханням про скасування інформування шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну адресу Виконавця, розміщену на Сайті.

2.5. Замовник усвідомлює й погоджується з тим, що Виконавець має право обмежувати доступ до всього Сайту на розсуд Виконавця, або у зв'язку із проведенням технічних робіт на Сайті.

2.6. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується на платній основі надати Замовнику комплекс послуг на умовах та в порядку, визначених Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов публічної оферти даного Договору.

3.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання послуг інших осіб, на умовах співпраці.

3.4. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Львів).

 

4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

4.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://sankom.lviv.ua та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними на сайті Виконавця.

4.2. Після оформлення замовлення за пропозицією на Сайті, Замовник отримує згенерований Сайтом рахунок, а Замовник лист-повідомлення на електронну пошту, зазначену в реквізитах  замовлення. Оплата згідно такого рахунку здійснюється безпосередньо Виконавцю згідно зазначених ним в рахунку і платіжних реквізитів.

Після отримання оплати Замовник зобов'язаний надати підтвердження виконання замовлення згідно акцептованої пропозиції та розпочати надання послуги, що становить її предмет.

4.3. Звітним періодом за цим Договором є місяць, який дорівнює календарному.

4.4. По факту надання Послуг(и) за звітний період Виконавець видає Акт прийому-передачі Послуг, який у двох примірниках направляє Замовнику. Замовник зобов'язаний повернути підписаний примірник Акту протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання, або у вказаний термін направити Виконавцю мотивовану відмову.

У випадку, якщо протягом зазначеного строку Виконавець не отримає підписаний Замовником примірник Акта або мотивованої відмови від його підписання, Акт вважається підписаним без зауважень, а Послуги такими, що надані належним чином та у повному обсязі.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 • своєчасно і якісно і у повному обсязі надати послуги, передбачені Договором;
 • надати Замовнику інформацію та документи, що стосуються результату та процесу надання послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв'язку, особисто та усно;
 • інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному своєчасному чи повному наданню послуг відповідно до Договору;
 • повідомляти Замовника на його вимогу про хід надання послуг за Договором усно або засобами електронної пошти в інший обумовлений Сторонами спосіб;
 • розміщувати пропозиції Замовника на умовах та у порядку, передбачені цим Договором із врахуванням узгоджених ним застережень;
 • здійснювати рекламування Замовника в комплексі із Сайтом безпосередньо в мережі Інтернет та/або прив'язаних до Сайту соціальних мережах, групах, меcсенджерах, інтерактивних додатках тощо.

 

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

 • Відмовитися від надання послуг у  разі неналежного виконання Замовником  своїх зобов'язань за цим Договором без відшкодування здійсненої передоплати за послуги в т.ч. у випадку поширення негативної інформації про Виконавця, що шкодить його діловій репутації;
 • здійснювати дії щодо перевірки та забезпечення виконання Замовником умов даного Договору, Умов користування Сайтом, інших Угод Сайту та норм діючого законодавства України;
 • призупинити надання Послуг у рамках цього Договору, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності у зв’язку із обставинами, узгодженими положеннями цього Договору;
 • заблокувати або відмовитись, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності, розміщувати пропозиції Замовника, якщо такі не відповідають чи суперечать чинному законодавству України та/або положенням Договору. Розблокування здійснюється лише за умови отримання від Замовника письмового пояснення та усунення обставин, через які було припинено чи заблоковано надання Послуг, або надання Замовником доказів відсутності з його боку порушень умов Договору;
 • на власний розсуд заблокувати тимчасово або повністю усі розміщені Замовником рекламні пропозиції у разі прострочення Замовником оплати за надані Виконавцем послуги понад 1(один) календарний день;
 • використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником для направлення організаційних листів та/або повідомлень, узгоджених цим Договором;

 

5.3. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 • за вимогою Виконавця надати необхідну інформацію та документи, що необхідні для надання послуг;
 • своєчасно оплачувати послуги Виконавця відповідно до розділу 6 цього Договору;
 • дотримуватись діючого законодавства України, умов даного Договору та Угод Сайту;
 • забезпечити необхідний документообмін із Виконавцем;
 • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту;
 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

 

5.4. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:

 • здійснювати загальний контроль за виконанням умов Договору Виконавцем;
 • інформувати Виконавця про виявлені недоліки надання Послуг;
 • звертатися до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.
 • Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем

 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість послуг Виконавця визначається згідно замовлень за пропозиціями, розміщеними на Сайті Замовником, або у виставленому рахунку, або Акті наданих послуг, або на підставі усної домовленості про вартість послуг чи електронними засобами зв'язку (e-mail, еsemes, тощо)

6.2. Оплата послуг здійснюється одноразово шляхом внесення оплати в розмірі 100% вартості послуг. За погодженням з Виконавцем можлива оплата помісячно.

6.3. Замовник сплачує вартість послуг Виконавця шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок Виконавця згідно рахунку, що автоматично генеруються Сайтом і відправляються на надану Замовником електронну адресу.

6.4. Сплата будь-яких комісій, що пов'язані із здійсненням оплати вартості послуг, здійснюється Замовником за власний рахунок за тарифами, діючими на момент здійснення платежу.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

7.3. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Замовник підтверджує свою згоду з тим, що розміщення пропозицій на Сайті та використання його сервісів здійснюється Замовником на свій страх і ризик «як є»,  Замовник оцінює й несе всі ризики, пов'язанні з використанням третіми особами розміщених пропозицій, а Виконавець, у тому числі його керівництво, співробітники й агенти, не несуть жодної відповідальності за зміст розміщених у пропозиціях матеріалів, за будь-які збитки та втрати, що стали результатом використання та/або зумовлені їх розміщенням.

7.4. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які його дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків будь-яким третім особам, або за будь-які його дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.

7.5. Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність матеріалів пропозицій, розміщених за результатом надання Виконавцем послуг, які є предметом цього Договору, за якість рекламованих медіа-продуктів та рекламних послуг.

7.6. Сторони звільняється від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та (або) збої роботи комп'ютерної мережі, Інтернет – мережі , громадянські заворушення, безлади.

 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору, або у зв'язку з його виконанням Виконавець та Замовник вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв'язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

8.2. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України за місцезнаходженням Виконавця.

 

9. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Сторони дійшли згоди, що будь-яка інформація, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка згідно законодавства України відноситься до конфіденційною та(або) комерційної таємниці  не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.

9.2. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником та діє до остаточного виконання Сторонами зобов'язань по Договору.

10.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

11.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Замовник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Сайті за адресою: https://sankom.lviv.ua.

11.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

11.4. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень пов'язувати іншу Сторону зобов'язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов'язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.

11.5. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі.

11.6. Надаючи персональні відомості в рамках цього Договору, Замовник погоджується на їх обробку Виконавцем у відповідності до Угоди про конфіденційність, що знаходиться за адресою: https://sankom.lviv.ua.

11.7. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.

11.9. Виконавець є платником податку на прибуток підприємств згідно з нормами Податкового кодексу України